Хай Михайло. Микола Будник і кобзарство / Друге, оновлене та доповнене видання. Львів: Видавництво «Астролябія», 2020. 380 с., Audio-CD
ISBN 978-617-664-117-9 (дивитися зміст)

Книга представляє зацікавленому читачеви унікальний новітній погляд на феномен і проблематику одного з найунікальніших явищ української традиційної культури – кобзарства і лірництва. Крізь призму світобачення леґендарного панотця-цехмайстра Київського кобзарського цеху Миколи Будника та власних спостережень й експериментів, в процесі багаторічного спілкування та активної співпраці з майстром, автор доходить важливих висновків про історичну сутність кобзарських практик в Україні, виникнення й еволюції супровідного інструментарію, як-от гусел, автентичної бандури, кобзи Остапа Вересая, колісної ліри, та репертуару, що виконувався на цих інструментах. Видання є важливим етапом усвідомлення наукової істини про основи епічної й старцівської традицій українців. Воно містить конструктивну критику сучасного, так званого «академічного», бандурництва й розвінчує цілу низку квазінаукових і романтичних мітів про кобзарство. Висловлені тут гіпотези, теоретичні роздуми про самого Миколу Будника і кобзарство загалом будуть корисні для молодих дослідників, виконавців-реконструкторів, композиторів, студентів вищих навчальних закладів і шкіл, а також величезної когорти слухачів та поціновувачів кобзарства й української традиційної культури загалом. (Книгу подарував автор, 20 березня 2021 року)

 

Кирчів Роман. Історія української фольклористики. Львів, 2017. Т.1: Преромантична і романтична фольклористика. 524 с. ISBN 978-966-02-8195-0 (дивитися зміст)

Досліджено початковий етап становлення і розвитку української науки про усну народну творчість, пов’язаний зі змінами в суспільному мисленні, літературі, мистецтві, науковій гуманітаристиці останніх десятиліть XVIII – першої половини XIX століття і часом визрівання його передумов. Подано відомості про донаукові зацікавлення українським фольклором, на широкому джерельному матеріалі висвітлено розгортання науково-фольклористичного руху в різних частинах поневоленої України, задіяні в ньому постаті, головні його осередки – Харківський, Львівський, Київський та їхній доробок у збиранні, виданні і дослідженні усної народної словесності. Книжка позиціонується як можливий перший том наступного опрацювання наукової історії української фольклористики, яке конче потрібно здійснити сучасними силами українських учених.
Для фольклористів, етнографів, літературознавців, краєзнавців, студентів-філологів, учителів, усіх, хто цікавиться українознавством.
(Книгу подарував автор, 16 червня 2017 року)

 

Луканюк Богдан. Музичний часокількісний ритм / Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка; Кафедра музичної фольклористики; Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології. Львів, 2017. 304 с.
Lukaniuk Bohdan. Musiсal Quantitative Rhythm. Lviv, 2017. 304 p.
Lukaniuk Bohdan. Musikalischen zeitmessenden Rhythmus. Lviv (Lemberg), 2017. 304 S.
Lukaniuk Bohdan. Rythme musical quantitatif. Lviv, 2017. 304 p.
ISBN 978-617-515-229-4 (дивитися зміст)

У теоретико-методологічному дослідженні дається принципово нове тлумачення поняття ритму та на цій підставі вперше розкривається системна сутність його часокількісного (квантитативного) типу, що широко використовується у світовій музичній культурі, зокрема й усної традиції. Етномузикологам, студентам гуманітарних вищих навчальних закладів.
This theoretical and methodological study gives a fundamentally new interpretation of rhythm and on this basis for the first time reveals the system essence of its quantitative type, which is widely used in the global musical culture, including oral tradition.
Diese theoretisch-methodologische Studie entdeckt eine grundlegend neue Interpretation von Rhythmus und auf dieser Grundlage offenbart sie zum ersten Mal die systematische Essenz seiner zeitmessenden (quantitativen) Art, die in der musikalischen Weltkultur weit verbreitet wird, insbesondere in der mündlichen Überlieferung.
C’est une étude théorique et méthodologique qui donne une nouvelle interprétation fon-damentale du rythme, et à partir de cela, révèle pour la première fois systématique l’essence de son type quantitatif, largement utilisé dans la culture musicale mondiale, y compris la tradition oraleю

 

Луканюк Богдан. Ритмічна варіаційність у пісенному фольклорі: Теоретико-методологічне дослідження / Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка; Кафедра музичної фольклористики; Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології. Львів, 2016. 208 с.
Bohdan Lukaniuk. Rhythmical Variation in Folk Songs: Theory and Methodology. Lviv, 2016. 208 p.
ISBN 978-617-515-207-2 (дивитися зміст)

Ритмічна варіаційність – один з трьох (нарівні з мелоритмічною варіантністю і трансформацією) головних принципів видозмінювання народнопісенних творів, її аналітичне пізнання не тільки дозволяє сформулювати певні теоретико-методологічні засади студій над історією розвитку окремих фольклорних наспівів, а й відкриває шлях до створення генеалогічної класифікації типових форм, властивих музичній культурі усної традиції.
Rhythmical variation is one of the three (at the same level with rhythmical variance and transformation) main principles of the folk songs’ modification. Analytical cognition of the rhythmical variability allows not only to formulate certain theoretical and methodological bases of the folk tunes’ history, but also opens a pathway to creation of a genealogical classification of typical forms, inherent to musical culture of the oral tradition.
(Книгу подарував автор, травень 2017 року)

 

Галайчук Володимир. Українська міфологія. Харків: Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”, 2016. 288 с. ISBN 978-617-12-1055-4

Книга ґрунтується на польових записах автора, які зберігаються в архіві Львівського національного університету імені Івана Франка. Використано також матеріали з Полісся за 1994—1998 і 2013—2015 років, наявні в архіві Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. Окрім того залучено польові матеріали колег: Ярослава Гарасима, Романа Сілецького, Андрія Вовчака, Юрія Горблянського та інших. Низку записів зробили в минулому студенти Кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка, а нині працівники провідних вищих навчальних закладів та наукових установ України Надія Левкович (Войтович), Божена Кузьмінська, Ігор Гілевич, Андрій Зюбровський, Юрій Пуківський, Інна Парій, Анастасія Кривенко та інші (прізвище кореспондента вказане після запису). Автор висловлює їм щиру подяку за можливість користуватися унікальними живими свідченнями про духовну культуру українців.
Зважаючи на величезний обсяг матеріалу з демонології, у цій книзі автор обмежився характеристикою лише кількох популярних персонажів, розповіді про яких донині можна ще почути на різних українських теренах.
(Книгу подарував автор, 11 жовтня 2016 року)

 

tarnavskyj_r_istoria_kafedry_2016_tytulТарнавський Роман. Кафедра етнології Львівського університету. Класичний період (1910–1947) / Відповідальний редактор Михайло Глушко. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 236 с. ISBN 978-617-10-0300-2 (дивитися зміст)

Монографічне дослідження присвячене історії етнологічних підрозділів Львівського університету першої половини ХХ століття. Залучивши значний обсяг першоджерел, автор висвітлює створення в університеті кафедр та наукових інститутів етнологічного спрямування, аналізує специфіку навчально-наукового процесу в їхніх межах, вплив на нього політичної ситуації в Галичині. Особливу увагу звернено на роль університетських підрозділів у становленні народознавчих наукових шкіл — етнологічної школи Адама Фішера та антропологічної школи Яна Чекановського. Простежено їхнє значення для повоєнної української та польської народознавчої науки. Для етнологів, фольклористів, істориків, усіх зацікавлених історією Львівського університету та науки й освіти загалом.
(Книгу подарував автор, грудень 2016 року)

 

dovhalyuk_fonohrafuvannya_lviv_2016Довгалюк Ірина. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тен­денції = Phonographing Folk Music in Ukraine: History, Methodology and Tendencies: Монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. 650 с. + іл. ISBN 978-617-10-0314-9 (дивитися зміст)

У монографії розглянуто основні тенденції фонографічного періоду в історії звукового документування музичного фольклору в Україні. Фоногра­фічні народномузичні проекти українських рекордистів, їхня дослідницька методика, здобутки та внесок у європейське рекордування традиційної музич­ної культури проаналізовано в контексті фонографічних досягнень музичних етнографів Америки і Європи. Окреслено початки українського народному­зичного архівування та з’ясовано сучасний стан українських колекцій воско­вих валиків. Для науковців, викладачів, студентів, шанувальників духовної спадщини українців.

The monograph highlights major tendencies of documenting folk music in Ukraine. The author analyzes phonographical projects of Ukrainian musical ethnographers, their scholarly methods, achievements and contribution into European phonography of folk music in the context of activity performed by musical ethnographers in America and Europe. The paper also outlines the initial stages of establishing phonographical archives and focuses on the condition of wax cylinders nowadays. The monograph is designed for scholars, students and fans of intellectual heritage of the Ukrainians.
(Книгу подарувала авторка, вересень 2016 року)

 

hinda_poetychna_tvorchist_2015Гінда Олена. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку XXI століття в контексті фольклорної традиції = Poetry by Ukrainian Migrant Workers in Italy of the Early 21 st Century in the Context of Folklore Tradition: Монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. 546 с. + вкл. ISBN 978-617-10-0238-8 (дивитися зміст)

У монографії досліджено авторські вірші українських трудових іммігрантів в Італії початку XXI століття в контексті фольклорної традиції. Поетичний доробок українських заробітчан потрактовано як «народний літопис» про драматичну сторінку української історії, жіночу еміграцію – масовий виїзд на заробітки жінок-матерів, які прагнули поліпшити матеріальне становище родин. Досліджено соціокультурний контекст постан­ня заробітчанських поезій, з’ясовано їх спорідненість із українськими народ­ними піснями про еміграцію. Проаналізовано сюжетно-мотивну парадигму поетичних текстів, генологічну цілісність і жанровий склад доробку, розгля­нуто інтертекстуальні вияви у віршах. Для фольклористів, літературознавців, істориків, культурологів, антропологів, соціологів, викладачів і студентів гуманітарних факультетів і всіх шанувальників культури й історії українців.
(Книгу подарувала авторка, лютий 2016 року)

 

kulish_zapysky_o_juzhnoj_rusi_1_2015Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Наукові праці, публіцистика. Т. ІІІ: Записки о Южной Руси. Книга 1 / Упорядкування, підготування тексту, стаття, коментарі Василя Івашківа. Київ: Критика, 2015. 414 с. ISBN 978-966-8978-74-6 (дивитися зміст)

«Записки о Южной Руси» — збірник фольклорних і літературних творів та історичних матеріалів, які упорядкував і видав Пантелеймон Куліш у 1856–1857 роках у Петербурзі у двох томах. «Критика» підготувала перше академічне видання пам’ятки української фольклористики й етнографії – збірника «Записки о Южной Руси» (1856–1857) з наново вивіреним корпусом матеріялів (уміщених, як і в першодруці, у двох книгах), які доповнено ретельно опрацьованими варіянтами Кулішевих текстів, наведеними за численними джерелами, а також ґрунтовною статтею з пера упорядника, проф. Василя Івашківа, текстологічним і реальним коментарем, покажчиками імен і географічних назв, ілюстраціями. Видання здійснено в рамках науково-видавничої програми Інституту Критики за підтримки Українського наукового інституту Гарвардського університету і Наукового товариства імені Шевченка а Америці (з Фонду імені Наталії Данильченко) за сприяння Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України.
(Книгу подарував упорядник, грудень 2015 року)

 

pylypchuk_folk_konceptosfera_2014Пилипчук Святослав. Фольклористична концептосфера Івана Франка: Монографія.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 466 с. ISBN 978-617-10-0102-2 (дивитися зміст)

У монографії висвітлено основні положення фольклористичної концептосфери Івана Франка. Найповніше презентовано два взаємопов’язані магістральні напрями (методологія та топологія) пошуків науковця у царині студій над усною словесністю. Проаналізовано Франкову рецепцію методологічних платформ популярних фольклористичних шкіл (міфологічна, антропологічна, міграційна, порівняльно-історична, культурно-історична, філологічна) та засвідчено успішну апробацію оригінальної дослідницької стратегії у працях ученого. Розглянуто суттєвий внесок Івана Франка у вивчення жанрової системи українського фольклору, зосібна акцептовано на новаторських підходах до інтерпретації найскладніших питань фольклористичної генології. Для фольклористів, франкознавців, культурологів, викладачів і студентів філологічних факультетів, усіх шанувальників духовних надбань українців.
(Книгу подарував автор 30 квітня 2014 року)

 

Koval_Fuchylo_Ukr_holosinnia_2014Коваль-Фучило Ірина. Українські голосіння: антропологія традиції, поетика тексту / Науковий редактор Василь Івашків, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського. Київ, 2014. 360 с. ISBN 978-966-02-7307-8 (дивитися покажчик мотивів, тем і метафоричних номінацій голосінь, зміст)

У монографії проаналізовано усі жанрові різновиди української голосильної традиції: похоронні, поминальні, рекрутські, оказіональні, метафоричні, пародійні, сороміцькі. Описана історія записів, публікації і дослідження голосінь, стратегії і способи фіксації жанру. Основа увага зосереджена на похоронних голосіннях, а саме на їх функціональному навантаженні, системі уявлень і вірувань, яка зумовлює регламентації побутування цього жанру, його сприйнятті й розумінні носіями традиції, на поетичних властивостях. Визначено стилістично-композиційні прийоми організації текстів оплакування, проаналізовано основні мотиви і концепти жанру. Для фольклористів, етнологів, етнолінгвістів, краєзнавців, а також для усіх тих, кого цікавить традиційна народна обрядова культура.
(Книгу подарувала авторка, серпень 2014 року)

 

yaremko_sopilkova_muzyka_2014Яремко Богдан. Сопілкова музика гуцулів: Монографія. Львів: СПОДОМ, 2014. 180 с. : іл., ноти. ISBN 978-966-665-972-2 (дивитися зміст)

Монографія є результатом багаторічної науково-творчої і педагогічної роботи в галузі карпатознавства кандидата мистецтвознавства, професора Богдана Яремка. Вона базується на зібраних ним у фольклористичних експедиціях, транскрибованих і досліджених 29 різножанрових п’єсах, що репрезенту­ють гуцульську сопілкову традицію Космацько-Шепітсько-Уторопського регіону Косівського району Івано-Франківської області. Розглянуто конструкції, будову, звукоряди, аплікатури глобулярних сопілок (керамічна зозуля, окарина) (Розділ І), безсвисткових (фоярка, середня флоєра) та свисткових (денцівка) сопілок з шістьма грифними отворами і методичні поради щодо оволодіння грою на них (Розділ II), також «творчі портрети» провідних весільних сопілкарів Миколи Думитрака, Петра Реведжука, Григорія Линдкжа, Миколи Павлюка і музикознавчий аналіз їхніх сопілкових п’єс (Розділ III). Для працівників академічних наукових і навчальних установ, музикантів-фольклористів, виконавців-сопілкарів, флейтистів, гобоїстів та кларнетистів, також усіх, хто шанує Гуцульщину, її інструментальну культуру і побут.
(Книгу подарував автор, 15 грудня 2015 року)

 

Zbyr_I_Oskar_Kolberg_2014Збир Ірина. Оскар Кольберґ і його збірник “Покуття”: Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 270 с. ISBN 978-966-345-287-6 (дивитися зміст)

У монографії на основі друкованих і рукописних матеріалів Оскара Кольберґа простежено історію створення збірника “Покуття”, висвітлено його жанрово-тематичне наповнення та принципи і методи укладання, охарактеризовано унікальні записи фольклору Покуття в контексті загальноукраїнської народної традиції, з’ясовано рецепції видання в науковому світі та його вплив на розвиток української фольклористики кінця XIX – початку XX століть. Осмислено внесок О. Кольберґа у вивчення українського фольклору Покуття, висвітлено основні метоли і принципи роботи дослідника, який заклав підвалини методу регіонального дослідження фольклорно-етнографічного матеріалу. Для фольклористів, діалектологів, істориків, етнологів, краєзнавців і широкого кола читачів, які цікавляться фольклором та етнографією рідного краю.
(Книгу подарувала авторка, вересень 2014 року)

 

Kimakovych_I_Anekdot_2014Кімакович Ірина. Анекдот як фольклорний жанр: Монографія. Київ: Інститут мистецтвознавча, фольклористики та етнології імені Максима Рильською НАН України, “Освіта України”, 2014. 316 с. ISBN 978-6I7-7111-58-9 (дивитися зміст)

Монографія Ірини Кімакович “Анекдот як фольклорний жанр” присвячена проблемам, які стосуються осмислення анекдоту як традиційного фольклорного жанру, з одного боку, та явища популярної культури, з іншого. У монографії актуалізовано ряд теоретичних питань щодо сутності сміху та функцій сміхових форм в архаїчній та сучасній народній культурі. Розгляд анекдоту у різних контекстах (у розмові, в літературі, ЗМІ) дав змогу сформувати нові наукові погляди на механізми побутування жанру та залежності використання його повних і стягнених форм під умов та завдань комунікації. Для фольклористів, етнографів, літературознавців, істориків, культурологів, усіх, хто цікавиться українською сміховою культурою.
(Книгу подарувала авторка, серпень 2014 року)

 

Ukr_folklore_monohrafia_2014Дмитренко Микола, Іваннікова Людмила, Кімакович Ірина, Коваль-Фучило Ірина, Козар Лідія, Шалак Оксана, Шевчук Тетяна. Український фольклор: Методологія дослідження, динаміка функціонування: Колективна монографія / За редакцією доктора філологічних наук, професора Миколи Дмитренка. – Київ, 2014. – 252 с. ISBN 966-437-396-5 (дивитися зміст)

До колективної монографії ввійшли студії з методології дослідження фольклору, історії фольклористики. Автори зосередили увагу на актуальних проблемах вивчення фольклору, специфіки функціонування традиційної нематеріальної культури українців. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів.
(Книгу подарувала Ірина Коваль-Фучило, серпень 2014 року)

 

 

Mushketyk_Folklor_2013Мушкетик Леся. Фольклор українсько-угорського порубіжжя: Монографія. Київ: Український письменник, 2013. 496 с. ISBN 978-966-579-378-6 (дивитися зміст)

У монографії розглянуто етнофольклорні взаємовпливи в народній культурі Закарпаття як самобутнього історико-культурного регіону. У книзі висвітлено регіонально-локальну специфіку фольклору краю в межах окремих жанрових груп — народної пісенності, народної прози, — проаналізовано угорські запозичення в уснопоетичній творчості українців-русинів, виокремлено їхні типи і форми, з’ясовано модифікації у мові-приймачі. Окремий розділ присвячено образам відомих діячів угорської історії – королю Матяшу Корвіну, князю Ференцу Ракоці II, Лайошу Кошуту в українському фольклорі. У праці також простежено історію фольклористики краю – від найдавніших часів до сучасності, зокрема збирання, систематизацію та публікацію, дослідження усної словесності.
(Книгу подарувала авторка)

 

Patukh_N_Symvolika_2014Пастух Надія. Символіка тварин в українському фольклорі: зозуля. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2013.– 224 с. ISBN 978-966-02-6925-5 (дивитися зміст)

У монографії розглянуто тваринний код – один із найбільш запотребуваних в українському фольклорі сегментів символічної системи. Для зоосимволу характерна висока частотність фігурування у текстах, повнота семантико-функціональної парадигми, особлива міжжанрова “лабільність”, складна “діаграма” переосмислень тощо. У праці з’ясовано причини універсальності тваринних символів, а також відстежено механізм відбору тих чи інших тва­ринних видів в образну систему усної словесної творчості; виявлено критерії, за якими формувалась народна систематизація зоосвіту; окреслено коло тих ознак тварин, що постають як особливо значущі для міфосвідомості та відтак найчастіше марковані у фольклорних текстах. Окремо зроблено спробу систематизувати народні знання про зозулю та відстежити їхній зв’язок із приписуваною орнітоморфному символу фольклорною семантикою. Книгу адресовано фольклористам, етнологам, етнолінгвістам, історикам культури, а також усім тим, кого цікавлять проблеми традиційної духовної культури.
(Книгу подарувала авторка, жовтень 2013 року)

 

Labashchuk_Natalnyj_naratyv_2013Лабащук Оксана. Натальний наратив і усна традиція: синтактика, семантика, прагматика: Монографія. Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. — 320 с. ISBN 978-966-07-2536-2 (дивитися зміст)

У монографії вперше в українській фольклористиці досліджено натальні наративи — розповіді матерів про особистий досвід очікування і народження дітей. Розглядаються загальні структурні закономірності побудови таких розповідей, світоглядні уявлення сучасних українських жінок, які стали основою натального наративу. Аналізується характер побутування, особливості трансляції в традиції та функції материнських розповідей. Монографія розрахована на фахівців у галузі фольклористики, етнології, культурної антропології. Вона буде цікавою також усім, хто прагне осмислити досвід материнства сучасної жінки.
(Книгу подарувала авторка)

 

 

Makhovska_Vesilni_pisni_2012Маховська Світлана. Весільні пісні Поділля: жанрова специфіка, особливості функціонування, поетика: Монографія. Хмельницький, 2012. 320 с. ISBN 978-966-2S97-12-7 (дивитися зміст)

У монографії на основі систематизованого весільного фольклору Поділля простежено головні аспекти взаємодії весільного обряду і пісні, проаналізовано засоби локалізації та характерні риси пісенної традиції регіону. Здійснено типологічну класифікацію жанрових ознак пісенних текстів, простежено еволюцію мотивів, образів, з’ясовано мовно-художню палітру народних творів, встановлено специфіку побутування основних пісенних різновидів Поділля і традиційної обрядової родинної творчості у контексті всеукраїнського та слов’янського масивів. Для науковців, аспірантів, викладачів, студентів-філологів, краєзнавців.
(Книгу подарувала авторка, 27 квітня 2012 року)

 

 

Sopolyha_M_Poklady_2012Sopoliga Miroslav. Poklady l’udovej kultúry / Сополига Мирослав. Скарби народної культури. Свидник, 2012. 152 с. (дивитися зміст)

Мета публікації – наблизити широкій громадськості художні вартості народної культури, які зберігаються в багатих фондах Словацького національного музею – Музею української культури у Свиднику (СНМ – МУК). Нашим намаганням є представити артефакти, які є:
– важливим свідченням про уклад минувших поколінь;
– історичним аргументом на користь високого рівня духовної та матеріальної культури наших предків;
– надійним джерелом пізнання етнічної історії та культурно-історичних міжетнічних контактів;
– джерелом інспірації для подальшого розвитку культури та сучасного облаштування життєвого середовища;
– важливим чинником у процесі виховання молоді, зокрема при формуванні естетичних критеріїв тощо.
Традиційна народна культура українського етносу в Словаччині визначається багатством оригінальних виявів народного мистецтва, які належать до основних ідентифікаційних ознак цієї спільноти.
(Книгу подарував автор)

 

Varkhol_N_Roslyny_2002Вархол Надія. Рослини в народних повірях русинів-українців Пряшівщини. Пряшів; Едмонтон, 2002. 151 с. ISBN 80-89022-21-9 (дивитися зміст)

У публікації розглянуто окремі рослини, переважно магічні, зафіксовані в народних повір’ях, переткані зразками автентичного фольклору (пісні, балади, демонологічні оповіді, легенди, загадки, прислів’я та приказки), та цю частину народної фітотерапії, яка базувалася передусім на магії. Крім народних ботанічних назв, які наведено за алфавітним порядком, подано назви рослин українською, словацькою та латинською мовами.
Книга написана переважно на підставі автентичних матеріалів з польових досліджень авторки, зібраних упродовж останнього десятиліття ХХ-го століття в різних місцевостях Східної Словаччини, компактно заселених русько-українським населенням. Даний матеріал порівнюється з аналогічними фактами інших народів – українців, словаків, поляків тощо. В кінці книги вміщено Словник народних ботанічних назв з локалізацією їх поширення на території Пряшівщини. У ньому так само наведені відповідні українські, словацькі та латинські назви рослин.
Систематичні польові дослідження, організовані Словацьким національним музеєм – Музеєм українсько-руської культури в Свиднику, працівницею якого є й авторка даної публікації, в рамках планованих завдань якого й здійснювались польові дослідження даної теми, дали змогу зафіксувати надзвичайно цінний та цікавий за обсягом матеріал про рослини у повір’ях, що зберігся в народній пам’яті до наших днів і своїм корінням сягає глибокої давнини. Книга є першою спробою комплекснішого вивчення та дослідження цієї надзвичайно цікавої теми в народній культурі русинів-українців Пряшівщини.
(Книгу подарувала авторка)

 

Makarchuk_Rehiony_2012Макарчук Степан. Історико-етнографічні райони України: Навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 352с., 53 іл. ISBN 978-966-613-925-5 (дивитись зміст)

У навчальному посібнику узагальнено погляди українських етнологів XIX—XX ст. стосовно етнографічного районування України, ґрунтовані на дослідженнях локальної специфіки традиційної матеріальної та духовної культури населення. Розкрито природні, політичні й міграційно-демографічні чинники, які обумовлювали появу і розвиток у різних місцевостях відмінних атрибутів етнокультури. Основний зміст подано у жанрі своєрідних нарисів про особливості історичного розвитку й етнокультури Середнього Подніпров’я, Волині, Полісся, Поділля, Буковини, Слобожанщини, Півдня України, Гуцульщини, Бойківщини, Прикарпаття та Закарпаття. На фоні етнокультурного розмаїття простежуються інваріантні компоненти традиційної культури, що є загальноукраїнськими й властивими всім районам. Для студентів історичних і культурологічних спеціалізацій. Книга буде корисною для викладачів, науковців, учителів і старшокласників, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

 

Soliar_Mova_mahiji_2011Соляр Ольга. Мова магії. Магія мови. Символіка українських замовлянь. Перемишль, 2011. 301 с. ISBN 978-83-925509-9-0 (дивитись зміст)

Монографія є першим дослідженням українських замовлянь у контексті ритуальних дій, що їх супроводжують. У роботі проаналізовано найважливіші світові міфологічні наукові дослідження з питань теорії та функцій магії, які дали змогу розглядати заклинальний жанр як словесно-акціонально-предметну тріаду. Особливий акцент зроблено на впливі космогонічного міфу на формування змісту і структури українських замовлянь. Розкрито також найважливіші образи, властиві заклинальним фольклорним жанрам, акцентовано на їхніх символічних значеннях та функціональній ролі у текстах. Звернуто увагу на комунікативні функції замовлянь у контексті трьох головних законів міфологіки – аналогії, категорій приналежності та містичної партиципації.

 

 

Kharczyszyn_Folklor_LvovaХарчишин Ольга. Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова: трансформаційні процеси, міжкультурні пограниччя. Львів, 2011. 368 с. ISBN 978-966-02-6118-1 (дивитись зміст)

У монографії зроблено спробу системного вивчення українського фольклору Львова. Цей фольклор розглянуто як невід’ємний компонент етнокультури українців-львів’ян у XX ст. та висвітлено його пісенну частину крізь призму тогочасних трансформаційних процесів та міжкультурних (етнічних, соціальних, творчих) погранич в умовах міста. Монографія базується передусім на матеріалах польових досліджень автора, проведених у Львові в 1998-2005 pоках. З’ясовано, що українська піснетворчість Львова XX ст. основана на українській фольклорній традиційності з подальшими професійно-мистецькими впливами українського середовища міста; водночас вона є часткою європейської міської культури в тісних взаємозв’язках із польською та іншими етнокультурними складовими історичного Львова. Додатком до книги увійшли деякі найхарактерніші для львівського фольклорного середовища тексти пісень (з нотами). Для фольклористів, етнологів, культурологів, львовознавців, усіх, хто цікавиться українською культурою та урбаністикою.
(Книгу подарувала авторка)

 

Khaj_Muz_instrument_kulturaХай Михайло. Музично-інструментальна культура українців (фолкльорна традиція). Дрогобич: Коло, 2011. 560 с. ISBN 978-966-2405-79-8 (дивитись зміст)

Монографія розглядає складні проблеми історії, теорії та наукової виконавської реконструкції сучасного українського етноінструментознавства. У ній вперше здійснюється спроба опису, клясифікації і структурно-типологічної аналізи традиційних музичних інструментів українців та музики, що на них виконується.
Книга розрахована на науковців, викладачів; студентів-гуманітаріїв та всіх поціновувачів рідної духовної культури.
(Книгу подарував автор)

 

 

Koval_Fuczylo_KolessaКолесса Філарет. Обнова української етнографії й фольклористики на Західних областях УРСР. Листування Ф. Колесси й М. Азадовського / Упорядкування, підготовка тексту, передмова, коментарі, додатки, покажчик Ірини Коваль-Фучило. Київ: Логос, 2011. 239 с. ISBN 978-966-171 -441-9 (дивитись зміст)

Книга репрезентує досі невідомі архівні матеріали, які висвітлюють трагічну сторінку історії народознавчої української науки 1939-1949 років, зокрема діяльність Відділу фольклору та етнографії Львівського філіалу Інституту мистецтвознавства, фольклору й етнографії АН УРСР.Для фольклористів, етнографів, краєзнавців і широкого кола читачів.
(Книгу подарувала упорядник Ірина Коваль-Фучило)

 

 

Mikula_Tvorczist_PczilkyМікула Ольга. Творчість Олени Пчілки і фольклор: Монографія. Ужгород: Гражда, 2011. 312 с. ISBN 978-966-176-OS5-3 (дивитись зміст)

Сучасна українська наука акцентує на потребі ґрунтовного вивчення фольклористичної спадщини Олени Пчілки, особливостей ролі та значення народнопоетичної традиції в літературній творчості цієї оригінальної письменниці, що дозволить повніше розкрити її художній світ. Пропоноване видання є першим комплексним дослідженням фольклористичного й літературного доробку Олени Пчілки. На підставі поглибленого аналізу її наукової спадщини показано внесок дослідниці у вивчення окремих жанрів фольклору (вертепної драми, народного епосу, українського гумору, легенд про “чуда”, обрядової поезії). Опрацьовано велику кількість фактичного матеріалу. Розглянуто питання щодо органічних зв’язків художньої творчості Олени Пчілки та фольклору в контексті різних теоретичних підходів до вивчення явища фольклоризму.Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів і вчителів середньої школи, студентів філологічних спеціальностей та всіх, кого цікавить фольклористична та літературна спадщина Олени Пчілки.
The edition is the first comprehensive overview of Olena Pchilka’s folklore research and peculiarities of her literary heritage in the contest of Ukrainian literature and folklore studies in the 19th century and the beginning of the 20th century. The author stresses the importance of Olena Pchilka’s contribution into the development of Ukrainian folklore studies. It is defined by the spectre of researchers scholarly interests, freshness of her ideas and assumptions which have been accepted by many other scholars as the basic of their viewpoint. Olena Pchilka’s literary work gives a unique opportunity to take a closer look at such a complex phenomenon as “folklorism” which is і extensively researched by modern folklorists and literary critics.
(Книгу подарувала авторка)

 

Kyrcziv_20st_u_folkloriКирчів Роман. Двадцяте століття в українському фольклорі. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2010. 536 с. ISBN 978–966–02–5428-2 (дивитись зміст)

Спроба монографічного дослідження образу світу минулого століття в українському фольклорі, рецепції в ньому доленосних суспільно-політичних подій, ситуацій, постатей діячів, думок, переживань і настроїв української людини того часу. Головним предметом дослідницького дискурсу є осмислення місця і значення усної народної словесності в системі новочасної української культури, простеження якісних змін і модифікацій у змістовій і формальній фактурі фольклорної традиції. Особлива увага приділяється процесу політизації ідейного змісту фольклорного слова у зв’язку з різними етапами суспільно-політичного буття України в умовах чужинецької окупації, протидії тоталітарним режимам, напруженої боротьби нації за своє самозбереження, визволення і державну незалежність. Праця розрахована на науковців-фольклористів, викладачів і студентів-філологів та широкого зацікавленого читача.
(Книгу подарував автор)

 

harasym_estetykaГарасим Ярослав. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. Львів, НВФ “Українські технології”‘, 2010. 376 с. ISBN 978-966-345-202-9 (дивитись зміст)

У монографії здійснено багатоаспектне дослідження національної специфіки українського пісенного фольклору. Простежиш ґенезу етноестетичних уявлень і критеріїв, які сформувалися у результаті співдії географічно-кліматичних, історико-соціологічних та етнопсихологічних чинників. Виявлено, що основною смисловою домінантою етноестетики народнопісенної творчості c категорія добропрекрасного – світоглядний концепт, який визначає характер взаємовпливів між морально-етичним досвідом етносу та високим естетичним рівнем художньої вартості фольклорних текстів. Національну експресію мови української народної пісні простежено на рівні системи образів, евфемізованої формульності поетичної стилістики та звукової організації ритмомелодики.
Для фольклористів, культурологів, викладачів і студентів філологічних факультетів та для всіх тих, хто цікавиться українською традиційною духовною культурою.
The monograph is a multifасеted research of the national specificity of the Ukrainian singing folklore. It traces out the genesis of ethno-esthetic ideas and criteria that have evolved through the interaction of geographical-climatic, historical-sociological and ethnоpsychological factors. It has been ascertained that the main dominating national element of ethnoesthetics of folk singing tradition is the beauty-goodness category – an ideological concept determining the nature of mutual influence of ethnic moral-ethical experience and highly esthetical artistic value of folklore texts. National expression of the Ukrainian folk song language has been traced at the level of images system, euphemized formulae of poetic stylistics and phonetic arrangement in rhythmomelodics.For folklorists, cultural specialists, lecturers and students of philology faculties, and for anybody interested in the Ukrainian traditional spiritual culture.
(Книгу подарував автор)

 

Vovk_BarkaВовк Мирослава. Міфо-символічні джерела прозової спадщини Василя Барки: Монографія. Київ: Основа, 2010. 252 с. ISBN 978-966-699-584-4 (дивитись зміст)

У монографії досліджено багатогранний вплив фольклорної традиції на образний, сюжетний, стилістичний виміри прозової спадщини Василя Барки. Проаналізовано символічну образну структуру прози письменника як модифікованої моделі Світового Дерева в імпліцитному та експліцитному планах. Розкрито важливі аспекти понять “інтерференція фольклору та літератури”, ”міф”, “символ”, “реміфологізація”, “колективна пам’ять” тощо. Розраховано на фольклористів, літературознавців, учителів-словесників, викладачів гуманітарних дисциплін вищих навчальних закладів.
(Книгу подарувала авторка)

 

 

ivannikova_jakiv_novyckyj_2010Іваннікова Людмила. Яків Новицький. Фольклорист, історик, педагог / За редакцією Степана Мишанича. Запоріжжя: АА Тандем, 2010. 388 с. ІSBN 978-966-488-061-6 (дивитися зміст)

Ця книга – перше монографічне дослідження, яке на основі архівних та малодоступних друкованих джерел ґрунтовно висвітлює біографію і фольклористичну діяльність Якова Новицького (1847–1925), історика Запорозького краю, археолога і джерелознавця, педагога і краєзнавця, члена-кореспондента ВУАН, засновника Запорізького обласного краєзнавчого музею та Державного архіву Запорізької області. Для науковців, краєзнавців, студентів, а також для. широкого кола читачів.
(Книга подарувала авторка, 7 грудня 2011 року)

 

 

Ivashkiv_KulishВасиль Івашків. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша = Artistic, literary-critical and folkloristic paradigm of early works by Panteleymon Kulish. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.– 448 с. + вкл. ISBN 978-966-613-706-0

У монографії всебічно проаналізовано всю відому на цей час спадщину Пантелеймона Куліша (1819-1897) раннього періоду його діяльности, коли він формувався як талановитий письменник-романтик, передусім прозаїк, фольклорист, історіософ, літературний критик, публіцист, починався як пост і перекладач, організатор культурно-літературного процесу, врешті, патріот, для якого над усе була доля України. З’ясовано особливості ролі й місця у творах П. Куліша українського фольклору, збиранню, дослідженню і публікаціям якого він приділяв дуже багато часу. Рання творчість письменника демонструє його прагнення до мистецького застосування фольклору – від стилізацій до переосмислення змісту та мотивів уснопоетичного тексту у художньому творі, використання переважно для увиразнення певної сюжетної лінії чи ідеї. Для науковців, викладачів, учителів, студентів, усіх шанувальників української культури.
The monograph presents an in-depth analysis of all the known heritage by Panteleymon Kulish (1819-1897) of an early period of his activity when he was formed as a talented writer-romanticist, first and foremost as a prose writer, a folklorist, a historiosoph, a literary critic, a publicist, became a poet and translator, organizer of the cultural-literary process, finally a patriot who valued Ukraine’s destiny above all. The book highlights peculiarities of the role and place of Ukrainian folklore for P. Kulish’s works, to collecting, analysis and publication of which the author paid a considerable amount of time. The writer’s early works demonstrate his desire for artistic usage of folklore – from pastiches to interpretations of folklore plots and motives in the literary text, using them mostly for making a certain plot line or idea more expressive. The monograph is designed for researchers, lecturers, teachers, students, all admirers of Ukrainian culture.
(Книгу подарував автор)

 

Kuzmenko_Strilecka_pisennistКузьменко Оксана. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2009. 296 с., іл. ISBN 978-966-02-5208-0 (дивитись зміст)

У монографії простежуються передумови виникнення, історія побутування та поширення у загальнонародному культурному контексті стрілецьких пісень літературного та фольклорного походження, які на початку XX ст. стали фундаментом розвитку національно-патріотичної свідомості українського суспільства. З’ясовуються їх внутрішні взаємозв’язки на рівні трьох складових: фольклоризму, фольклоризації і фольклорності.Уперше докладно розкривається лабораторія фольклоризації стрілецьких пісень з урахуванням феномену їх усного побутування. Особлива увага зосереджується на ролі різних історичних, соціокультурних, регіонально-локальних та гендерних чинників, що впливають на комунікативну ситуацію виконання і характер текстуальних змін. За жанровим розподілом класифікуються народні пісні про січових стрільців, окреслюються діахронні періоди та сфери їх функціонування.Дослідження ґрунтується на значному фактографічному (польовому та архівному) матеріалі. Книга проілюстрована картосхемою, світлинами та рідкісними рукописними документами. Книга розрахована на фольклористів, істориків, культурологів, викладачів, аспірантів і студентів-гуманітаріїв – усіх тих, кого цікавить специфіка входження пісень літературного походження в сучасний фольклорний простір, динаміка змін у фольклоризованих варіантах і версіях, а також історія рідного краю.
(Книгу подарувала авторка)

 

trembickyj_sicinskyj_2009Трембіцький Анатолій. Євфимій Сщінський (1859-1937): наукова та громадська діяльність. Монографія. Хмельницький, 2009. 300 с. ISBN 978-966-8587-73-3 (дивитися зміст)

Монографія є першою спробою в українській історичній науці та літературі систематизувати і узагальнити життєпис, громадсько-просвітницьку діяльність і творчість відомого українського історика та краєзнавця, батька поділлєзнавства, протоієрея Євфимія Сіцінського, наукові, публіцистичні й художні праці та книги якого були присвячені історії та культурі багатьох регіонів України, а особливо отчому краю – Поділлю й рідному місту Кам’янцю-Подільському. Видання розраховане на істориків, краєзнавців, викладачів, аспірантів і студентів історичних факультетів, вчителів історії, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та коледжів, усіх тих. кому небайдужа історія України, минуле рідного Подільського краю.
(Книгу подарував автор, 23 березня 2016 року).

 

 

shalak_DyminskyjШалак Оксана. Фольклористична діяльність Андрія Димінського: Монографія. Київ: Освіта України, 2009. 198 с. ISBN 978-966-188-105-0 (дивитись зміст)

У монографії висвітлено життєвий шлях і збирацьку спадщину дійсного члена Російського географічного товариства фольклориста Андрія Димінського (1829-1905), осмислено його місце і значення в історії української науки про усну народну творчість. Методологічні принципи записування збирача розглянуто в контексті формування і становлення наукових засад української фольклористики, а також її зв’язків із польською та російською науковою думкою в цій царині. Для фольклористів (викладачів, аспірантів, студентів), краєзнавців – усіх, кого цікавить історія науки і традиційна культура.
(Книгу подарувала авторка)