Фольклор українців півночі Молдови: пісні та речитативи / Записали, упорядкували Надія Пастух та Ольга Харчишин. Нотні транскрипції Анни Черноус, Христини Попович. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2020. 800 с. із іл. ISBN 978-966-02-9331-1 (дивитися зміст)

Це видання є першим в Україні спеціальним дослідженням, що присвячене фольклорній культурі українців Молдови. До книги увійшло понад 600 зразків народних пісень та речитативів, записаних 2005–2009, 2016 рр. у 43 населених пунктах 10 районів півночі Молдови. Тексти творів подано з нотами. Основний корпус записів доповнюють три вступні аналітичні розвідки та супутні матеріали в додатках (коментарі, примітки, покажчики, словник та ін.).
У дослідженні виявлено генетичну єдність і спільні риси фольклору українців Молдови із загальнонаціональною українською традицією, передусім її буковинською та подільською складовими. Також відображено іншоетнічні нашарування, які постали упродовж багатовікових контактів українців із молдованами та іншими народами, що проживають компактно на цій землі.
Призначено для фольклористів, етнологів, етнолінгвістів, культурологів, працівників освіти та культури, а також широких кіл шанувальників народної пісні.
(Книгу подарували авторки, березень 2021 року).

 

Народні пісні Березнівщини: за матеріалами експедиції 2013 року / Запис, транскрипції та впорядкування Юрія Рибака. Рівне: М.Дятлик, 2016. 208 с. ISMN 979-0-9007015-2-7 (дивитися зміст)

Збірник містить 250 різножанрових народновокальних творів, упорядкованих за типологічним принципом (68 пісенних типів). Матеріал у монохронному зрізі демонструє народно-пісенну картину, виявлену записувачем і упорядником збірника під час комплексної історико-етнографічній експедиції Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, що проходила з 26 липня по 10 серпня 2013 року в Березнівському районі Рівненської області. Усі твори публікуються вперше. Музичну частину доповнено покажчиком пісенних типів та фотоілюстраціями виконавців. Видання орієнтоване на етнографів, фольклористів та всіх, хто цікавиться народномузичною творчістю.
(Книгу подарував Юрій Рибак, 27 жовтня 2017 року).

 

Народні пісні сучасної Дніпропетровщини. Випуск 1: Томаківський район / Упорядники: Галина Пшенічкіна, Анастасія Любимова. Дніпро: ЛІРА, 2016. 56 с. ISBN 978-966-383-790-1 (дивитися зміст)

Збірка розпочинає серію тематичних видань музичного фольклору окремих адміністративних районів Дніпропетровської області, зібраного в наш час експе­диціями Дніпропетровської академії музики імені Михайла Глінки. До книги увійшли пісні різних жанрів: календарно-обрядові, родинно-обрядові, побутові, зафіксовані на Томаківщині.
Для етномузикологів, викладачів та студентів музичних навчальних закладів, широкого кола поціновувачів народної пісні.
(Книгу подарувала Анастасія Любимова, 27 жовтня 2017 року).

 

Хай Михайло, Федоронько Лідія. Динаміка фолькльорної тра­диції сіл Лютовиська та Биличі на Старосамбірщині. Львів: Астролябія, 2016. 260 с. ISBN 978-617-664-104-9 (дивитися зміст)

Пропонована збірка – цікавий приклад етномузикологічного досліджен­ня «слідами» відомого українського фольклориста, доктора мистецтво­знавства, професора Михайла Хая, яке він здійснив разом із вихованкою знаменитої етномузикознавчої школи Софії Грици, канди­датом мистецтвознавства Лідією Федоронько по 45-річному терміні з часу своїх перших фолькльорних записів на цьому терені. На прикладі понад сотні пісень та декількох спорадично схопле­них зразків традиційної інструментальної музики зроблено спробу на­укової реставрації модусу інтонаційного мислення родових сіл фоль­кльориста — Лютовиськ та Билич Старосамбірщини, що належать до малодослідженої й цікавої з діалектологічного погляду межової зони Бойківського Підгір’я та Надсяння. Матеріал нотозбірки може становити науковий та популярно-освітній інтерес для вчених-етномузикологів, істориків фолькльо-ристики, краєзнавців, студентів гуманітарного профілю, філологів та музикантів-діалектологів, композиторів та виконавців фолькльорис-тичного спрямування.
(Книгу подарувала Лідія Федоронько, 9 лютого 2017 року).

 

Возняк Оксана, Луканюк Богдан. Гаївки: Спроба генотипної систематизації (на архівних матеріалах Кабінету народної творчості Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисенка). Львів: СПОЛОМ, 2015. 154  с. (дивитися зміст)

Збірка містить уперше друковані 143 гаївки  – традиційні фольклорні твори весняного календарно-обрядового циклу, задокументовані протягом 1958–1980 років студентськими експедиціями Львівської державної консерваторії
імені Миколи Лисенка на теренах Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей. У збірці здійснена спроба впорядкування гаївкових мелодій під кутом зору розпаду їхньої первісної великої кільцевої форми в процесі поширення та багатовікової інволюції. Робота виконана в 1984–1985 роках і публікується без суттєвих змін.
Дослідникам і шанувальникам автентичної народної творчості.
(Книгу подарував автор, 2015 рік)

 

Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учасників та очевидців / Записав і упорядкував Євген Луньо.  Т. 2: Яворів. Львів: Растр-7, 2015. 1080 с. ISBN 978-617-7359-07-3 (дивитися зміст)

Пропоноване видання є збірником матеріалів народної оповідної традиції про національно-визвольну боротьбу жителів Яворівщини у XX столітті, пов’язані із нею постаті, події, випадки. В основі розповідей лежать передовсім народні оповідання, а та­кож перекази та легенди – фольклорні жанри, що їх називають зразками історичної пам’яті народу. До другого тому увійшли матеріали з міста Яворова. Для фольклористів, істориків, етнографів, культурологів, краєзнавців, а також усіх, кому небайдуже героїчне минуле української нації.
(Книгу подарував упорядник Євген Луньо, 15 вересня 2016 року).

 

 

my_pamjatajemo_2015Ми пам’ятаємо… 1932-1934! Спогади про Голодомор… / Упорядкування, передмова і додатки В’ячеслава Пономаря, Анатолія Трембіцького. Хмельницький: ІРД, 2015. 74 с.

Збірник містить спогади мешканців села Требухівці та села Ставниця Летичівського (колишнього Меджибізького) району Хмельницької області – очевидців Голодомору 1932–1934 pоків. А також відомості про кількість постраждалих під час Голодомору в селах Летичівського району та Мартиролог (поіменні списки) жертв Голодомору на теренах Требуховецької сільської ради. Видання розраховане на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, істориків, краєзнавців, усіх тих, хто цікавиться історією України. Матеріали друкуються в авторській редакції кореспондентів.
(Книгу подарував упорядник Анатолій Трембіцький, 23 березня 2016 року).

 

 

pisni_obpaleni_vijnoju_2015Пісні обпалені війною в записах Тетяни Трембіцької. Наукове археографічно-етнографічне видання / Видання друге, доповнене і виправлене, упорядкування, вступна стаття Анатолія Трембіцького, Л. Іваневич. Хмельницький: ІРД, 2015. 134 с., іл. (дивитися зміст)

Це друге доповнене і виправлене наукове археографічно-етнографічне видання (перше вже стало бібліографічною рідкістю) безцінних для етнографів, мистецтвознавців, фольклористів, істориків і краєзнавців записів української усної народної творчості, які зробила Тетяна Трембіцька (дівоче Гуцол) у період 1943–1947 pоків. У виданні використано оригінали текстів усної народної творчості, записані Тетяною Трембіцькою під час її перебування на примусових роботах у Німеччині та після повернення в Україну, а також світлини з неописаного фонду Тетяни Трембіцької (оригінали текстів пісень, світлини та документи зберігаються в родинному архіві Анатолія Трембіцького, м. Хмельницький). Для науковців і викладачів, учителів і студентів, усіх, хто цікавиться усною народною творчістю, звичаями, обрядами українського народу, історією своєї малої Батьківщини.
(Книгу подарував упорядник Анатолій Трембіцький, 23 березня 2016 року).

 

I_pro_vozy_2014І про вози, і про занози: Народні анекдоти / Упорядкування, передмова Ірини Кімакович; матеріал зібрав Ю. Кругляк. Київ: Освіта України, 2014. 168 с. ISBN 978-617-7111-57-2 (дивитися зміст)

Збірник «І про вози, І про занози» певною мірою унікальний, оскільки фіксує офіційно дозволені анекдоти, які надсилали читачі до сатиричного журналу «Перець» протягом 50-70 років XX століття. Чому тільки офіційно дозволені?! Тому що тільки такі тексти проходили цензуру: і з боку дописувачів, і з боку редакційно-видавничого відділу журналу. Зважаючи на такий статус народних анекдотів, засвідчених у збірнику, вони фіксують, над чим сміялися і над чим дозволяла влада сміятися українцям у другій половині XX століття. Розраховано па любителів українського гумору.
(Книгу подарувала упорядник, серпень 2014 року).

 

 

narodni_pisni_rivnenshchyny_2013Народні пісні Рівненщини: Фонографічний збірник / Редактор-упорядник, автор переднього слова і приміток Надія Супрун-Яремко. Рівне: ПП М. Дятлик, 2013. 460 с. ISBN 978-617-515-141-9

“Народні пісні Рівненщини” – фонографічний збірник, що є результатом збирацької і транскрипційної роботи студентів кафедри музичного фольклору інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, що здійснювалась упродовж 2004–2012 років під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора Надії Супрун-Яремко, доцента Раїси Цапун та старшого викладача Марії Бабич на індивідуальних заняттях з дисципліни «музично-етнографічна транскрипція». До збірника увійшли нотно-поетичні тексти 625 обрядових, станових та ліричних пісень, зібраних у 46 посе­леннях 14 районів Рівненської області. Збірник призначений для музикантів, фольклористів, етнографів, краєзнавців, студентів мистецьких навчальних закладів та всіх, хто цікавиться народною піснею України, зокрема її локальних осередків, як в самій країні, так і за її межами.
(Книгу подарувала упорядник, 15 грудня 2015 року).

 

Pisenna_spadshchyna_Stovpec_2013Паральчук Оксана, Паральчук Катерина. Пісенна спадщина села Стовпець: Фольклорний збірник / Загальна редакція Юрія Рибака. Рівненський державний університет. Кафедра музичного мистецтва (музичний фольклор). Рівне, 2013. 96 с. ілюстрації, ноти, DVD (дивитися зміст)

Фольклорний збірник містить народні пісні та етнографічну інформацію, що походять із села Стовпець Лубенського району Рівненської області. Матеріал зафіксовано від кращих знавців сільської усної традиції упродовж останніх п’яти років. Усі твори публікуються вперше. Збірник доповнено DVD-диском, який містить світлини та аудіозразки стовпецьких пісень. Адресовано етнографам, краєзнавцям і всім шанувальникам традиційної народної культури.
(Книгу подарував редактор Юрій Рибак, 25 жовтня 2013 року).

 

Shvydka_K_Skarby_dushi_2013Швидка Катерина. Скарби душі народної. Старовинні українські народні пісні / За редакцією Катерини Швидкої; літературно-художнє видання. Кременчук, 2013. 148 с.

У збірці подано старовинні українські народні пісні, співані в давні часи в древньому Городищі та по навколишніх селах і хуторах. Пісні записала Катерина Швидка в селах і хуторах Глоблинського району Полтавської області.
(Книгу подарувала упорядник Катерина Швидка)

 

 

 

Tereshchenko_Khvedar_2012Терещенко Олександр. Історія та звичаї села Хведварь у розповідях і піснях Марії Кузьменко / Кіровоградський міський музей музичної культури імені Кароля Шимановського. Проблемна науково-дослідна лабораторія етномузикології при Національній музичній академії України імені Петра Чайковського. Кіровоград-Київ, 2012. 144 с., ноти, ілюстрації (дивитися зміст)

Ця книга належить до апробованого в академічному музикознавстві, але, здається, нового для вітчизняної музичної етнології жанру «монографії-інтерв’ю»: жителька села Підлісне Олександрівського району Кіровоградської області (колишнього Федваря) Марія Федорівна Кузьменко відповідає на численні питання фольклориста Олександра Терещенка. Перед читачем постає одна з локальних етномузичних традицій передстепового Правобережжя в її жанрово-стильовій різноманітності та широкому історичному, етнографічному, соціальному й загальнокультурному контексті. Уявлення про географічну, стадіальну та функціональну дискретність народної музики великою мірою справедливі – та головним акцентом даної публікації є, навпаки, феномен органічного співіснування різностильових творів та взаємодії генетично далеких елементів художньої мови у свідомості однієї людини. Видання документальне, становить інтерес як для фахівців, так і для ширшого кола української інтелігенції.

 

Koval_Fuczylo_HolosinniaГолосіння / Упорядкування, підготовка тексту, передмова, коментарі, покажчики Ірини Коваль-Фучило. Київ, 2012. 792 с., компакт-диск.ISBN 978-966-171-441-9 (дивитися зміст)

У збірнику вміщено записи голосінь з усіх регіонів України, а також з етнічних українських земель у Польщі, Білорусі, Російській Федерації. Це друковані, архівні фіксації різних збирачів, власні записи упорядника цього видання (1840-ві рр. — 2012 р.). У коментарях подано інформацію про українську голосильну традицію. Видання містить передмову, покажчик записів наддніпрянської, поліської, бойківсько-опільської, гуцульсько-подільської голосильної традиції, географічний, іменний покажчики. Для фольклористів, етнографів, краєзнавців і широкого кола читачів.

З питань придбання звертатися до упорядника: тел.: 067-585-07-08, e-mail: koval-fuchylo@ukr.net
(Книгу подарувала упорядник Ірина Коваль-Фучило)

 

Martynovych_Ukr_zapysy_2012Мартинович Порфирій. Українські записи: Українські записи Порфирія Мартиновича, друкована фольклорно-етнографічна спадщина, вибране листування, мартиновичезнавчі студії, вибрана мистецька спадщина, біографічні матеріали / Упорядкування, примітки, покажчики Олександра Савчука; передмова Олександри Бріциної. – Харків: Видавець Олександр Савчук, 2012. – 534 с.; 128 іл. – (Серія «Слобожанський світ». Випуск 3). ISBN 978-966-2562-19-4 (дивитись зміст)

Видання містить друковану фольклорне-етнографічну та епістолярну спадщину видатного українського художника, етнографа та фольклориста Порфирія Мартиновича (1856–1933). До книги також увійшли аналітичні статті провідних фахівців – дослідників життя, етнографічного та мистецького доробку П. Мартиновича. Книгу проілюстровано найвідомішими художніми роботами майстра, доповнено біографічними матеріалами та приурочено 155-річчю від дня народження автора.
(Книгу подарував видавець Олександр Савчук, 2013 рік)

 

Narodni_tvory_holodomorНародні твори про голодомор: 1921-1923 pp., 1932-1933 pp., 1946-1947 pp. в Україні, зібрані студентами-філологами Криворізького державного педагогічного університету в кінці XX ст. – на початку XXI ст. / Вступна стаття, упорядкування та примітки О. М. Гончаренко. Кривий Ріг: Діоніс (ФОП Чернявський Д. О.), 2011. 240 с. ISBN 978-966-2311-66-2 (дивитись зміст)

Збірник складають фольклорні твори про голодомор, зібрані студентами-філологами Криворізького державного педагогічного університету під час проходження фольклорної практики в одинадцяти центральних, західних та південних областях України в кінці XX – на початку XXI ст. Представлені оповіді-спогади, перекази, співомовки, колискова пісня та дума відображають наслідки трагічної історії геноциду українців упродовж трьох голодоморів: 1921-1923 pp., 1932-1933 pp., 1946-1947 pp., масових реквізицій, пограбування селянських господарств, непомірних хлібозаготівель, розкуркулення, насильницької колективізації, індустріалізації, національно-винищувального терору сталінським режимом. У передмові та коротких статтях до розділів встановлено психологічні та філософсько-історичні витоки походження народної творчості про голодомор, умови розвитку української фольклористики у 20-40 роках XX ст., обумовлено історичну долю представлених жанрів, їх специфіку. Окремо подано фольклористичні праці Д.Т.Федоренка, В.М.Скрипки, які безпосередньо займалися збиранням народних творів про голодомор у Придніпровському регіоні, а під час викладацької діяльності у КДПІ, 80-90 р. XX ст. залучили до цієї роботи студентів. Видання містить науково-інформативний апарат: іменний, географічний, хронологічний покажчик текстів, картограму процесу їх запису, фотознімки респондентів – очевидців трагічних подій, список використаних джерел та фотоматеріали про навчально-методичне значення зібраних творів, що сприятиме пошуку істини, утвердженню власного бачення національної трагедії. Для фольклористів, істориків, етнографів, викладачів та студентів вузів, усіх, хто цікавиться українською народною творчістю.
(Книгу подарувала упорядник Олена Гончаренко)

 

Народні пісенні жарти з Поділля / Упорядники: [Танасій Колотило], Наталія Коваленко, Валерій Щегельський // Матеріали навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2011. Випуск 2. 300 с. ISBN 978-617-608-017-6 (дивитись зміст)

У збірнику подано тексти жартівливих (і сатиричних) пісень, записаних здебільшого на Поділлі з живого їх побутування. Вперше в сучасній українській фольклористиці видається на всезагал такий досі замовчуваний пісенний масив, як пісні про колгоспне життя, інші новотвори сьогодення.
Видання адресоване широкому колу пошановувачів рідної культури, краєзнавцям, студентам, учителям та викладачам гуманітарних дисциплін.
(Книгу подарували упорядники, січень 2017 року)

 

Khaj_Instrument_muzykaХай Михайло. Українська інструментальна музика усної традиції. Київ; Дрогобич, 2011. 467 с. ISMN 979-0-9007049-1-7 (дивитись зміст)

У фолкльористичному збірнику вміщено 100 унікальних нотних зразків пастівницької, програмної, календарно-, побутово-обрядової і танцювальної музики українців, які дивом збереглися в усній традиції до наших днів і були зафіксовані автором на цифрову плівку впродовж 1989-2007 рр. Інструментальні сигнали, награвання і танці упорядковано за регіональним та жанровим принципами. Кожному нотному зразкови відповідає парадиґматичний коментар інтонаційної, метроритмічної, ладової, темпоагогічної, композиційної та етнофонічної (народно-виконавської) структури із відповідними посиланнями на фонографічні (архівні) та дискографічні (опубліковані) джерела. Збірник розраховано на науковців-етноінструментознавців, композиторів, викладачів, студентів середніх та вищих навчальних закладів музичного і загальногуманітарного профілю, найширшу верству шанувальників музично-інструментального фолкльору.
(Книгу подарував автор)

 

Varunkiv_HajivkyВарунків Тетяна. Гаївки Галицького Опілля: Фольклорний збірник. Галич, 2011. 224 с. ISBN 978-966-97094-4-8

Збірник вміщує 259 гаївкових творів, зафіксованих упродовж 2001-2009 pp. особисто автором у 36 селах Галицького району Івано-Франківської області, що входять до етнографічного району Галицьке Опілля. Твори транскрибовано на морфологічному рівні та згруповано за кожним населеним пунктом. Музичний матеріал доповнюється історико-культурологічною, етнографічною, паспортною інформацією, фотоілюстраціями та тематичним покажчиком. Дослідникам і шанувальникам автентичної народної творчості.
(Книгу подарував редактор Юрій Рибак)

 

 

kharczyszyn_furtaПісні з голосу столітнього львів’янина Теодора Фурти / Упорядник Ольга Харчишин. Львів, 2010. 196 с. ISBN 978-966-553-937-7 (дивитись зміст)

До видання увійшли записи пісень від одного фольклорного виконавця Теодора Фурти. Репертуар цього співака і музиканта відображає фольклорні традиції малодослідженого етнографічного регіону Опілля, передусім підльвівського села Великий Дорошів Жовківського району, звідки родом виконавець, та міста Львова, де він прожив більше, ніж сімдесят років. Цікавими для читача мають стати вміщені у книзі твори львівського міського фольклору українською, польською, єврейською (їдиш) та російською мовами – свідчення культурної інтеграції українця в багатомовне середовище дорадянського Львова. Унікальності записам додає дуже поважний вік Теодора Фурти, що в доброму здоров’ї переступив столітній рубіж. Усі пісенні записи подано з нотами та відповідним дослідницьким опрацюванням. Для фольклористів, ширших наукових кіл, усіх шанувальників української традиційної та міської народнопісенної культури.
(Книгу подарувала упорядник)

 

Pisni_z_holosu_Brovchenko_2010Юзюк Олена, Юзюк Світлана. Пісні з голосу Степаниди Бровченко: Репертуарний збірник / Загальна редакція Юрія Рибака. Рівне, 2010. 80 с., іл., нот., СD (дивитися зміст)

Збірник містить 52 різножанрові фольклорні твори, записані від талановитої народної співачки Степаниди Яківни Бровченко (1930 р.н.) – уродженки села Хижня Жашківського району Черкаської області. Матеріал зафіксовано й опрацьовано упродовж 2007-2010 років. Твори транскрибовано та впорядковано за сучасними етномузикознавчими нормами. Адресується дослідникам та поціновувачам народномузичної творчості.
(Книгу подарував редактор Юрій Рибак)

 

 

Varkhol_Nadiya_Zvidky_koly_2009Вархол Надія. Звідки і коли… Топонімійні перекази про заснування сіл та виникнення їх назв… / Спілка українських письменників Словаччини. Пряшів–Свидник, 2009. 231 с. (дивитися зміст)

Метою праці є опрацювання проблематики народних топонімійних переказів русинів-українців Східної Словаччини в її головних проявах і традиційних формах у максимальному часовому та територіальному охопленні. При написанні цієї роботи авторка виходила передусім з власних польових досліджень. В її основу лягли матеріали, зібрані у 1973-2009 pоках у рамках науково-дослідницької діяльності Словацького національного музею – Музею української культури в Свиднику. В ній використані і записи інших збирачів, які друкувалися на сторінках періодичних видань Пряшівщини та дотеперішні відомості у даній галузі народної культури в інших літературних джерелах. Праця є першою спробою вивчення народних топонімійних переказів русинів-українців Східної Словаччини, в якій представлений в першу чергу автентичний фольклорний матеріал без будь-яких мовностилістичних чи змістовних втручань.
(Книгу подарувала упорядник у червні 2013 року)

 

Parkhomenko_Kalendarni_zvyczajiПархоменко Тетяна. Календарні звичаї та обряди Рівненщини: Матеріали польових досліджень. Рівне: видавець Олег Зень, 2008. 200 с., кольор. іл., ноти. ISBN 966-7643-87-5 (дивитися зміст)

Пропоноване видання — це перша спроба комплексного дослідження традиційних календарних звичаїв та обрядів мешканців Рівненщини. Монографія є узагальненням польових експедиційних матеріалів автора 1995-2006pp. як з території Рівненської, так і Житомирської та Київської областей. У книзі розкриваються особливості народного світогляду, національних звичаїв та обрядів, вивірений часом календарний ритм сільськогосподарської й трудової діяльності. Збірка складається з двох частин: у першій викладений етнографічний матеріал, у другій — музично-обрядовий фольклор (106 пісень). Уперше публікуються світлини початку XX століття з етнографічної колекції РОКМ, а також авторські світлини початку XXI століття. Як важлива складова духовної культури краю в якості ілюстрацій використані зразки народного іконопису XV—XIX століть РОКМ. Книга рекомендована етнографам, історикам, культурологам, фольклористам та всім небайдужим до проблеми збереження традиційної народної культури.
(Книгу подарувала авторка).

 

Ukr_narod_dumyУкраїнські народні думи / Упорядкували, підготували до друку Софія Грица (керівник проекту), Анатолій Іваницький, А. Філатова, Д. Щириця. Від упорядників, вступна стаття і коментарі С. Грици. Київ, 2007. 824 с., іл. 16 с. ISBN 978-966-02-4556-3 (дивитись зміст)

“Українські народні думи” — найповніше на сьогодні видання народного козацького епосу з мелодіями, в яке увійшли як раніше опубліковані, так і нові транскрипції дум з наукових фондів, приватних колекцій та записи цього жанру від автентичних виконавців епосу середини XX століття. У вступній статті розглянуто історію вивчення жанру, проаналізовано його стильові особливості; коментарі й додатки доповнюють інформацію про думи. Видання розраховане на фольклористів, етнологів, етномузикологів та всіх, хто цікавиться українською культурою.

The Ukrainian folk ballads is the most completely collection of Cossack epos with melodies. This collection includes both transcriptions which were published before and new transcriptions of ballads from scientific funds and private collection. Also it includes records related to this genre from authentic performers of epos of the middle of the 20-th century. The prolusion presents history of development of this genre, analyse of its stylish specific features, comments and additional information about ballads. The edition is made for specialists in folklore, ethnologists, experts in ethnic music and all people who are interested in the Ukrainian culture.
(Книгу подарувала упорядник Софія Грица)

 

kolyadky_kubani_2007Колядки і щедрівки Кубані: Фонографічний збірник / Упорядник Надія Супрун-Яремко. Рівне: Волинські обереги, 2007. 184 с. (Серія “Антологія українських народних пісень Кубані”. Випуск перший) ISBN 978-966-416-077-0

“Колядки і щедрівки Кубані” – перший випуск задуманої серії фонографічних збірників “Антологія українських народних пісень Кубані”, що є результатом збирацької, транскрипційної та дослідної роботи доктора мистецтвознавства, професора кафедри музичного фольклору Рівненського державного гуманітарного університету, автора монографії “Українці Кубані та їхні пісні” (Київ: Музична Україна, 2005, 784 с.) Надії Супрун-Яремко. До збірника увійшли нотно-поетичні тексти 120 пісень зимово-новорічного календаря (68 колядок і 52 щедрівки), записаних авторкою разом з професором Богданом Яремком у 1990–1996 pоках у 49 поселеннях (колишніх куренях) Краснодарського краю Російської Федерації – місцях історичного заселення кубанських земель (від 1792 року) запорозькими козаками та українськими селянами. Збірник призначений для музикантів, фольклористів, етнографів, композиторів, краєзнавців, студентів мистецьких навчальних закладів та всіх, хто цікавиться українською народною піснею як в Україні, так і за її межами.
(Книгу подарувала упорядник, 15 грудня 2015 року)

 

Jefremova_Narodni_pisniНародні пісні: Записи Людмили Єфремової. Київ: Наукова думка, 2006. 575 с. ISBN 966-00-0437-0

У збірнику вміщено пісні, які упорядник записала у Донецькій, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій областях, починаючи від студентської експедиції 1976 року до 2004 року. Пісні упорядковано за жанровим принципом з урахуванням процесів сучасної народної піснетворчості та мовної належності фольклорних зразків. Збірник розраховано на науковців, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, всіх любителів фольклору.
(Книгу подарувала упорядник Людмила Єфремова)

 

 

Strilecki_pisni_O.Kuzmenko_Lviv,2005Стрілецькі пісні / Упорядкування, запис, вступна стаття, коментарі та додатки Оксани Кузьменко. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2005. 640 с. + 32 с. іл. ISBN 966-02-3500-3 (дивитися зміст)

У книзі зібрано твори різних жанрів, що об’єднані загальновідомою в історії української культури назвою “стрілецькі пісні”. Вперше стрілецьку пісню представлено комплексно, найбільш повно, з докладними науковими коментарями. У реєстрі поєднано пісні літературного походження, їх фольклоризовані варіанти та народні пісні про січових стрільців, що були створені головно від часу Першої світової війни упродовж першої третини XX століття. Більшість пісенних зразків подається з мелодіями. Основу збірника склали записи упорядника, зафіксовані протягом 1992–2002 pоків у шести областях України. Також сюди ввійшли тексти чи інформація про них, взята з друкованих джерел, що стали бібліографічною рідкістю, архівні тексти польових записів наукових працівників та збирачів народної творчості. Призначена для фольклористів, етномузикологів, літературознавців, істориків, лінгвістів, культурологів, для усіх, хто шанує українську культурно-історичну спадщину.

This book is a collection of various genre creations united under a generally accepted in the history of Ukrainian culture title “Riflemen’s Songs”. It is for the first time that the Riflemen’s song is most fully repre­sented, in its all complexity, with detailed scientific comments. The register includes songs of literary origin, their folklorised versions and folk songs about Riflemen created mostly during the time starting from WWI till the end of the third decade of the 20th century. The majority of song samples arc given with their tunes. The bulk of the collection make records of the arranger, recorded between 1992 and 2002 within six regions of Ukraine. It also includes some texts – or information about texts – that have already become a bibliographical rarity, archive texts of field recordings made by scientific fellows and collectors of folklore works. The book is meant for folklorists, literature scholars, historians, linguists, culture scholars, as well as anyone who honours Ukrainian culturc&history heritage.
(Книгу порадувала упорядник, 28 квітня 2006 року)