Десята конференція дослідників народної музики червоно-руських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 21–23 квітня 2017 року): Збірка статей і матеріалів на пошану професора Богдана Луканюка / Редактор-упорядник Юрій Рибак. Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка, Кафедра музичної фольклористики; Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології. Львів, 2017. 332 с.
The Tenth Conference for Researchers of Folk Music in Chervona (Red) Rus’ (Galicia and Volodymyria) and Adjacent Lands (Lviv, April 21–23, 2017): Collection of articles and materials in honor of Professor Bohdan Lukaniuk / Conference proceedings compiled and edited by Yuriy Rybak. Lviv, 2017. 332 pp.
(дивитися зміст)

До збірки ввійшли наукові статті та матеріали, виголошені на ювілейній львівській етномузикологічній конференції, що проходила 21–23 квітня 2017 року у стінах Музичної академії з нагоди 70-річчя нинішнього очільника львівської типологічної школи – професора Богдана Луканюка. Наукові публікації провідних українських та зарубіжних дослідників висвітлюють доробок Ювіляра, стосуються різноманітних аспектів етномузикології, зокрема її історичного розвитку та актуального стану, а також проблем у сфері дослідження народних пісень та інструментальної музики. Етномузикознавцям, фольклористам, етнографам, шанувальникам автентичного музичного фольклору.
This collection includes articles and research materials presented at the etnomusicological conference held on April 21–23, 2017 at Mykola Lysenko Lviv National Musical Academy on the occasion of the 70th anniversary of professor Bohdan Lukaniuk – the current leader of Lviv typological school. The published researches of leading Ukrainian and foreign scholars highlight the works and achievements of Bohdan Lukaniuk, they discuss various aspects of ethnomusicology, including its historical development and current state, and reveal issues in the field of folk songs and instrumental music studies.

 

Multimedijni_tekhnolohii_2012Мультимедийные и цифровые технологии в собирании, сохранении и изучении фольклора: Материалы Международной научной конференции (16-18 ноября 2011 г., Москва) / Сост. В. Л. Кляус, Е. В. Миненок. Под ред. В. М. Гацака. Москва: ИМЛИ РАН, 2012. 252 с. ISBN 978-5-98604-354-8 (дивитись зміст)

Сборник включает материалы Международной научной конференции «Мультимедийные и цифровые технологии в собирании, сохранении и изучении фольклора», которая была организована отделом фольклора Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН (Москва) и прошла 16-18 ноября 2011 г. при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-04-14061 г, рук. В. М. Гацак) и Программы ОИФН РАН «Текст во взаимодействии с социокультурной средой: уровни историко-литературной и лингвистической интерпретации» (проект «Мультимедийная текстология фольклора (экспериментальное издание памятников)», рук. Е. В. Миненок). Интернет-трансляция конференции была проведена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 10-04-12113в, рук. А. Б. Куделин).

 

CIMP_9Дев’ята конференція дослідників народної музики червоно-руських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 24-25 вересня 2010 року): Матеріали / Редактори-упорядники Богдан Луканюк та Юрій Рибак. Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка, кафедра музичної фольклористики; Науково-дослідна лабораторія музичної етнології. Львів, 2010. 132 с. (дивитись зміст)

До збірника увійшли виправлені та доповнені наукові праці (доповіді та повідомлення) після їхнього обговорення на денних засіданнях та вільному круглому столі чергового форуму дослідників народної музики галицько-володимирських та суміжних земель, що відбувся 24-25 вересня 2010 року в м. Львові. Інші матеріали конференції — на веб-сторінці: https://sites.google.com/site/09cimp/. Етномузикознавцям, фольклористам, етнографам, шанувальникам автентичного музичного фольклору.
The Ninth Conference for Researchers of Folk Music in Chervona (Red) Rus’ (Galicia and Volodymyria) and Adjacent Lands (Lviv, September 24-25, 2010). Conference proceedings compiled and edited by Bohdan Lukaniuk and Yuriy Rybak. Lviv, 2010. 132 pp. This collection represents revised and supplemental ггзеагсЬ materials following their presentation and discussion during The Ninth Conference for Researchers of Folk Music in Chervona (Red) Rus’ (Galicia and Volodymyria) and Adjacent Lands, which took place September 24-25, 2010 in Lviv, Ukraine. Additional conference materials can be found on the website: https://sites.google.com/site/09cimp/.
(Книгу подарував редактор-упорядник Юрій Рибак)

 

suprun_jaremko_muz_praci_2010Супрун-Яремко Надія. Музикознавчі праці: Збірник наукових статей. Рівне: Видавець О. Зень, 2010. 574 с.: нот., світлини, ISBN 978-966-2096-91-0 (дивитись зміст)

Науковий збірник «Музикознавчі праці» містить вибрані дослідницькі статті різних років українського музикознавця, доктора мистецтвознавства, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка в Україні, професора Рівненського дер­жавного гуманітарного університету Надії Супрун-Яремко, представ­ниці української діаспори на Кубані, яка, одержавши музикознавчу освіту в Хар­ківському державному інституті мистецтв імені Івана Котляревського, пов’язала життя і науково-педагогічну діяльність з Україною. Кожний із шести розділів збірника – Хоткевичезнавство, Кубанознавство, Музикознавство, Етномузи-кознавство, Творчі портрети, Статті-рецензії, відзиви, хронікальні нотатки, – складається із статей, що виокреслюють наукові інтереси авторки. Для працівників академічних наукових установ, фольклористів, музикознавців, культурологів, викладачів і студентів музичних закладів, а також усіх шануваль­ників музичного мистецтва.
(Книгу подарувала авторка, 15 грудня 2015 року)